یک فرمول برای بدست آوردن نام حیوان نماد هر سال خورشیدی (سال 89 سال پلنگ)

سال ۱۳۸۹ خورشیدی سال پلنگ است

این فرمول مربوط میشه به پیدا کردن اینکه امسال و یا هر سال دیگه خورشیدی، سال چه حیوانی است؟!


برای اینکار ابتدا سال مورد نظر را منهای 6 می شود. عدد حاصل تقسیم بر 12 می شود. سپس باقی مانده تقسیم را با جدول زیر تطبیق داده و حیوان مورد نظر از روی جدول پیدابه دست می آید.

 

 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۰

موش

گاو

پلنگ

خرگوش

نهنگ

مار

اسب

گوسفند

میمون

مرغ

سگ

خوک

به عنوان مثال، امسال سال 138۹ شمسی است. پس 138۳ = 6 - 138۹ حال باقی مانده تقسیم عدد 138۳ بر 12 رو بدست می آوریم، که میشه عدد ۳. عدد ۳ در جدول معادل حیوان "پلنگ" است. پس امسال سال پلنگ است.

+

 شنبه 24 اسفند 1392برچسب:, | 16:42 | nikta |